Πράξη «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2ης Φάσης

Εκπαιδευτική Περιφέρεια:

Δ/νση Εκπαίδευσης: 

Τόπος διεξαγωγής

Τμήμα:

Ημερομηνία 16/17 Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  ειδικής  εκπαίδευσης

Ενότητες    
1η

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με  αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού:

 Φιλοσοφία, Διαδικασίες, Κύριες πρακτικές, Προσδοκώμενα οφέλη.

 
2η

Εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες  μαθητών ΕΑΕ. Παρουσίαση παραδειγμάτων ορθής χρήσης του λογισμικού και πρακτικές υποδείξεις

Προσβάσιμο λογισμικό ΕΑΕ – Οι  45 διακριτοί τίτλοι  ειδικού & προσβάσιμου εκπαι­δευτικού λογισμικού το στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης ΜμεΑ» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 
3η Το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο»  
4η Προσβάσιμο και επεξεργάσιμο εκπαιδευτικό υλικό  για αμβλύωπες μαθητές, μαθητές με κινητικές αναπηρίες και μαθητές  με μαθησιακές δυσκολίες  
  Συζήτηση  
  Διάλειμμα – Καφές  
5η Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών  
  Συζήτηση  
6η Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή (Portfolio) ως εναλλακτικό εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης  της προόδου των μαθη­τών με σύνθετες ιδιαιτερότητες στη μά­θηση  
  Διευκρινήσεις - Συμπεράσματα  

Video