«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» 

Κουρμπέτης Βασίλης 

Υπεύθυνος Υποέργου

Σύμβουλος Α, Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

Tηλεφ.: 210 3310283, εσωτ. 605, email: vk[at]iep.edu.gr 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ :        
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΑΕ Συνταξιούχος ΕΚΠ/ΚΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΜΕΛΗ:    
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΧ.ΣΥΜΒ.Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΧ.ΣΥΜΒ.Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Συνταξιούχος ΣΧ.ΣΥΜΒ.ΕΙΔΙΚ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΓΚΥΡΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

«Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)» της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 446745, 446749 και 457263, αντίστοιχα.

ΟΜΑΔΑ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

 

 
   
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ  
  ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 015165718 ΒΥΡΩΝΟΣ 504681 ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΔ ΑΓΩΓΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ ΠΕ-70  
Παραδοτέα:
 • Ποσοτική ανάλυση και κατανομή των τμημάτων επιμορφούμενων σε όλες τις φάσεις επιμόρφωσης
 • Πίνακες με τις συνθέσεις των 16 ομάδων επιμόρφωσης (16Χ4=64 Σχολικοί Σύμβουλοι ΕΑΕ, Σχολικοί Σύμβουλοι Γενικής αγωγής ή Δ/ντές ή Υποδ/ντές ΣΜΕΑΕ ή Εκπ/κοί ΤΕ ή ΚΕΔΔΥ, Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί) και των δύο (2) ομάδων επιμόρφωσης του ΕΕΕΠ (2 Χ8 =16 άτομα  Εργασιοθεραπευτών , Θεραπευτών Λόγου, Φυσιοθεραπευτών και Σχολικών Νοσηλευτών)
 • Καταστάσεις και τα ονοματεπώνυμα  των αμάδων ΕΕΠ ΕΑΕ που θα επιμορφωθούν και οι οποίες θα αποσταλούν στις αντίστοιχες Δ/νσεις και στους τοπικούς συντονιστές επιμόρφωσης
 • Αξιολογικές εκθέσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογικές εκθέσεις των 16 Συντονιστών Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ και των 2 συντονιστών των ομάδων επιμόρφωσης του ΕΕΠ (Εργασιοθεραπευτών , Θεραπευτών Λόγου, Φυσιοθεραπευτών και Σχολικών Νοσηλευτών) καθώς και στις προσωπικές παρατηρήσεις που έχει καταγράψει από την παρακολούθηση τόσο της πορείας εξέλιξης των επιμορφωτικών προγραμμάτων όσο και των δράσεων του προγράμματος. Οι  αξιολογικές εκθέσεις θα αποτυπώνουν τα θετικά στοιχεία ή/και τα ανακύπτοντα προβλήματα με καταγραφή εκ νέου προτάσεων βελτίωσης του προγράμματος όπου απαιτείται.
 
ΜΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΑΕ1 ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 046759947 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1896 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΠΕ-70  
Παραδοτέα:
 • Η έκθεση αποδελτίωσης εκσφαλμάτωση όλων των ατομικών παραδοτέων των  Σχ Συμβούλων ΕΑΕ, ΣΧ Συμβούλων Γενικής Εκπαίδευσης, ή  Δ/ντών ΣΜΕΑΕ, ή  Υπ/δντών ΣΜΕΑΕ ή Εκπ/κών Τ.Ε ή ΚΕΔΔΥ)επιμορφωτών- πολλαπλασιαστών για τον Άξονα 1 και 3   για τη 2η, και 3ηη  Φάση επιμόρφωσης των επιμορφούμενων μελών ΕΕΠ,
 • Οδηγός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΕΠ για μαθητές με ΔΕΠΥ
 • Οδηγός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΕΠ για μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς
 • Σύνταξη ερωτηματολογίων  πριν την επιμόρφωση της 1ης , 2ης και 3ης φάσης
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΑΕ2 ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 039582139 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 584701 Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕ-70  

Παραδοτέα:

 •Η έκθεση αποδελτίωσης εκσφαλμάτωση όλων των ατομικών παραδοτέων των Σχ Συμβούλων ΕΑΕ, ΣΧ Συμβούλων Γενικής Εκπαίδευσης ή  Δ/ντών ΣΜΕΑΕ, ή  Υποδ/ντών ΣΜΕΑΕ ή Εκπ/κών Τ.Ε ή ΚΕΔΔΥ)επιμορφωτών- πολλαπλασιαστών για τον Άξονα 2   για τη 2η και 3ηη  Φάση επιμόρφωσης των επιμορφούμενων μελών ΕΕΠ,

•Οδηγός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΕΠ για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

•Οδηγός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΕΠ για μαθητές με αυτισμό

•Σύνταξη ερωτηματολογίων μετά την επιμόρφωση της 1ης , 2ης και 3ης φάσης

 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΧΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 027085120 ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ 57 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ-23  
Παραδοτέα:
 • Η έκθεση αποδελτίωσης και εκσφαλμάτωσης όλων των παραδοτέων των  επιμορφωτών- πολλαπλασιαστών  ψυχολόγων για τον άξονα 1 και 3  για τη 2η, και 3ηη  Φάση επιμόρφωσης των επιμορφούμενων μελών ΕΕΠ,(ψυχολόγων Κοιν. Λειτουργών)
 • η συγγραφή οδηγού Διεπιστημονικής συνεργασίας
 •  η συγγραφή οδηγού για ψυχολογικές υπηρεσίες στο σχολείο
 
 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 067834062 ΒΥΡΩΝΟΣ 3989483 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ-23  
Παραδοτέα:
 • Η έκθεση αποδελτίωσης και εκσφαλμάτωσης όλων των παραδοτέων των  επιμορφωτών- πολλαπλασιαστών  ψυχολόγων για τον άξονα 2 για τη 2η, και 3ηη  Φάση επιμόρφωσης των επιμορφούμενων μελών ΕΕΠ, ,(ψυχολόγων Κοιν. Λειτουργών) 
 • η συγγραφή οδηγού για το ρόλο των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ως Υποστηρικτικό Κέντρο και πρακτικές διασύνδεσής του με το γενικό σχολείο,
 • η παρουσίαση των αρχών της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και της ενταξιακής εκπαίδευσης και εφαρμογή τους στη διαδικασία λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ
 • Σύνταξη ωρολογίου προγράμματος επιμόρφωσης επιμορφωτών –πολλαπλασιαστών (1η φάση )
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΓΑΚΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ 038422865 ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ 603689 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ-30  
Παραδοτέα:
 • Η έκθεση αποδελτίωσης και εκσφαλμάτωσης όλων των παραδοτέων των  επιμορφωτών- πολλαπλασιαστών  των κοινωνικών λειτουργών για τον άξονα 1και 3 για τη 2η, και 3ηη  Φάση επιμόρφωσης των επιμορφούμενων μελών ΕΕΠ, ,(ψυχολόγων ,Κοιν. Λειτουργών) 
 • Οδηγός για υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης μαθητών
 • Οδηγός εξατομικευμένου προγράμματος οικογενειακής υποστήριξης
 • Σύνταξη ωρολογίου προγράμματος επιμορφούμενων της 3ης φάσης
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 035917592 Α΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 161709 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ-30
Παραδοτέα:
 • Η έκθεση αποδελτίωσης και εκσφαλμάτωσης όλων των παραδοτέων των  επιμορφωτών- πολλαπλασιαστών  των κοινωνικών λειτουργών για τον άξονα 2 για τη 2η, και 3ηη  Φάση επιμόρφωσης των επιμορφούμενων μελών ΕΕΠ,
 • Οδηγό για το διαφοροποιημένο Ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ
 • Οδηγό για την προετοιμασία Εισόδου- Εξόδου μαθητών ΣΜΕΑΕ
 • Οδηγό για το στρατηγικό Σχεδιασμό Δικτύωσης υποσυστημάτων του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ με αντίστοιχα της κοινότητας
 • Σύνταξη ωρολογίου προγράμματος επιμορφούμενων της 2ης φάσης
 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΒΥΛΛΑ 057983780 ΨΥΧΙΚΟΥ 230602 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΕ-29  
Παραδοτέα:
 • Η έκθεση αποδελτίωσης και εκσφαλμάτωσης όλων των παραδοτέων των  επιμορφωτών- πολλαπλασιαστών  για τις ομάδες επιμορφούμενων της Αττικής των άλλων κλάδων ΕΕΠ  για τη 2η, και 3ηη  Φάση επιμόρφωσης των επιμορφούμενων μελών ΕΕΠ,
 •  Οδηγό για το ρόλο του Εργασιοθεραπευτή στο σχολικό πλαίσιο της Γενικής Εκπαίδευσης
 • Οδηγό για το ρόλο του Εργασιοθεραπευτή στην Πρώιμη Παρέμβαση
 • Σύνταξη ωρολογίου προγράμματος επιμορφούμενων άλλων κλάδων ΕΕΠ της 2ης φάσης
 • Σύνταξη ερωτηματολογίων  πριν την επιμόρφωση της 3ης φάσης των άλλων κλάδων ΕΕΠ
 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΜΠΟΝΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 046731489 ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ 606954 ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΠΕ21  

Παραδοτέα:

 • Η έκθεση αποδελτίωσης και εκσφαλμάτωσης όλων των παραδοτέων των  επιμορφωτών- πολλαπλασιαστών όλων των παραδοτέων των επιμορφωτών- πολλαπλασιαστών για τις ομάδες επιμορφούμενων της Θεσσαλονίκης των άλλων κλάδων ΕΕΠ  για τη 2η, και 3ηη  Φάση επιμόρφωσης των επιμορφούμενων μελών ΕΕΠ,
 • Οδηγό για το ρόλο του θεραπευτή  λόγου  στο  σχολικό πλαίσιο της Γενικής Εκπαίδευσης
 •  Οδηγό διεπιστημονικής συνεργασίας του θεραπευτή  λόγου και καλές πρακτικές για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
 • Σύνταξη ωρολογίου προγράμματος επιμορφούμενων άλλων κλάδων ΕΕΠ της 3ης φάσης
 • Σύνταξη ερωτηματολογίων   μετά την επιμόρφωση της 3ης φάσης των άλλων κλάδων ΕΕΠ
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΟΜΠΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 061150255 ΚΟΡΩΠΙΟΥ 3287366 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ-02  
Παραδοτέα:
 • Τρείς (3)Εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης (αρχική, ενδιάμεση, τελική)
 
                                                             

Εκθέσεις 159

Δείτε τις εκθέσεις των συμμετεχόντων στο έργο εδώ

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com